نمونه پروژه

شرکت پویادُر گستر ایمن طی 18 سال گذشته، مفتخر به ارائه خدمات در زمینه درب های اتوماتیک و سیستم های کنترل تردد در پروژه های عمرانی گوناگونی در سراسر کشور می باشد. در ادامه تصاویر مربوط به تعدادی از این پروژه ها آورده شده است.

درب اتوماتیک لولایی - جک پارکینگ الکترومکانیک - SEA ایتالیا - مدل Surf راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - تردد نامحدود - پویا دُر
تهران – جک پارکینگی SEA – مدل Surf تهران – راهبند هیدرولیک SEA – مدل Sprint
درب اتوماتیک شیشه ای - اپریماتیک ایتالیا - مدل SNK راهبند الکترومکانیک - SEA ایتالیا - مدل VERG
تهران – درب اتوماتیک شیشه ای – مدل SNK تهران – راهبند هیدرولیک SEA مدل VERG
راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل vela industrial - پویا دُر جک هیدرولیک درب پارکینگ لولایی - SEA ایتالیا - مدل half tank
تهران – راهبند SEA – مدل Vela-Indastrial تهران – جک پارکینگی هیدرولیک SEA مدل Half Tank
راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint
مشهد – راهبند SEA – مدل Sprint تهران – راهبند SEA – مدل Sprint
راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل VERG - پویا در
خرم آباد – راهبند SEA – مدل Sprint  بابلسر – راهبند SEA مدل VERG
راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در
تهران – راهبند SEA مدل Sprint خرم آباد – راهبند SEA مدل Sprint
راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در
تهران – راهبند SEA – مدل Sprint کرج – راهبند SEA – مدل Sprint
راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا در
تهران – راهبند SEA مدل Sprint کرج – راهبند SEA مدل Sprint
راهبند هیدرولیک SEA - مدل Vela Super Rapid راهبند هیدرولیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint- پویا دُر
تهران – راهبند SEA – مدل Vela Super Rapid شهریار – راهبند SEA – مدل Sprint
اپرتور درب شیشه ای - اپریماتیک -Aprimatic - مدل SNK -  پویا دُر جک پارکینگ SEA - مدل Surf - درب اتوماتیک پویا دُر
تهران – درب اتوماتیک شیشه ای Aprimaticمدل SNK تهران – جک پارکینگ SEA – نام محصول Surf
جک پارکینگ - Aprimatic - مدل AP350 - پویا دُر درب اتوماتیک - جک پارکینگ آریا - پویا در
نماینده ماهشهر – جک پارکینگ Aprimatic مدل AP-350 تهران – جک پارکینگ پویا دُرمدل ARIA-400
راهبند اتوماتیک SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا دُر جک پارکینگ - Aprimatic - مدل AP350 - پویا دُر
مراغه- راهبند SEA مدل Sprint  تهران – جک پارکینگ Aprimaticمدل AP-350
راهبند SEA ایتالیا - مدل sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA - مدل Vela Industrial - پویا دُر
مشهد – راهبند SEAمدل Sprint مشهد – راهبند SEAمدل Vela Industrial
درب پارکینگ کشویی - اپریماتیک ایتالیا - مدل AT 80 - پویا دُر راهبند SEA ایتالیا - مدل sprint - پویا در
تهران – درب پارکینگ ریلی (کشویی) اپریماتیک – مدل AT-80 مشهد – راهبند SEAمدل Sprint
راهبند الکترومکانیک - SEA ایتالیا - مدل Veg - پویا دُر اپرتور درب شیشه ای - اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا دُر
تهران – راهبند SEAمدل verg تهران – درب اتوماتیک شیشه ای Aprimaticمدل SNK
راهبند اتوماتیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا دُر درب اتوماتیک - جک پارکینگ آریا - پویا دُر
تهران – راهبند SEA مدل sprint  تهران – جک پارکینگ پویا دُرمدل ARIA-400
درب اتوماتیک - جک پارکینگی SEA - مدل Half-Tank - پویا دُر راهبند اتوماتیک - SEA ایتالیا - مدل Sprint - پویا دُر
ورامین – جک پارکینگ SEAمدل half TANK تهران – راهبند SEAمدل sprint
درب اتوماتیک شیشه ای - اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا دُر درب اتوماتیک شیشه ای - اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا دُر
نماینده قزوین – درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic (اپریماتیک)مدل NK نماینده قزوین – درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic (اپریماتیک) مدل SNK
درب اتوماتیک - جک پارکینگ آریا (ARIA) - پویا در راهبند - اپریماتیک - پویا دُر
تهران – جک پارکینگ پویا دُر – مدل ARIA-400 نماینده قزوین – راهبند اپریماتیکمدل HARRIER
درب اتوماتیک - جک پارکینگ پویا دُر - مدل آریا ARIA-400 درب اتوماتیک - جک پارکینگ پویا دُر - مدل آریا ARIA-400
نماینده کرمانشاه- جک پارکینگ پویا دُر مدل ARIA-400 نماینده کرمانشاه- جک پارکینگ پویا دُر مدل ARIA-400
راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint - پویا در راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint - پویا در
نماینده شهریار – راهبند SEA – مدل Sprint نماینده کاشان – راهبند SEA – مدل Sprint
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در  درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در
نماینده قزوین – درب اتوماتیک شیشه ای Aprimaticمدل NK  تهران – درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic – نام محصول SNK
راهبند الکترومکانیک SEA - مدل Verg - پویا در  درب اتوماتیک - جک پارکینک هیدرولیک SEA - مدل mini tank - پویا در
نماینده کرمان – راهبند SEA – نام محصول Verg  تهران – جک پارکینگ SEA – مدل Mini-Tank
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Surf - پویا در  درب اتوماتیک - راهبند ستونی - بولارد - پویا در
نماینده مراغه – جک پارکینگ SEAنام محصول Surf  تهران- بولارد CASIT 
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Alpha 550 - پویا در  درب اتوماتیک - جک پارکینگ اپریماتیک (Aprimatic) - مدل Ap350 - پویا در
نماینده یزد – جک پارکینگ SEA – نام محصول ALPHA550 نماینده کرج – جک پارکینگ pooyadoor – نام محصول ARIA-400
راهبند الکترومکانیک SEA - مدل Verg - پویا در  درب اتوماتیک - اپراتور درب شیشه ای اپریماتیک - درب شیشه ای اتوماتیک - پویا در
نماینده سیرجان – راهبند SEA – نام محصول Verg کرج – درب اتوماتیک شیشه ای OCO
درب اتوماتیک - جک پارکینگ اپریماتیک (Aprimatic) - پویا در  درب اتوماتیک - اپراتور درب شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در
تهران – جک پارکینگی Aprimatic – نام محصول AP350 تهران – درب اتوماتیک شیشه ای Aprimatic نام محصول SNK
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Alpha 550 - پویا در درب اتوماتیک - جک پارکینگ اپریماتیک (Aprimatic) - مدل Forty - پویا در
نماینده ماهشهر – جک پارکینگی SEAنام محصول Alpha 550 تهران – جک پارکینگی Aprimaticنام محصول forty
راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint - پویا در درب اتوماتیک - راهبند - پویا در
تهران – راهبند SEAنام محصول Sprint تهران – راهبند Casit – نام محصول UFO
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Surf - پویا در  درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Surf - پویا در
نماینده یزد – جک پارکینگ SEA – نام محصول Surf  تهران – جک پارکینگ SEA – نام محصول Surf
 راهبند هیدرولیک SEA - مدل Sprint - پویا در درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در
نماینده سمنان – راهبند SEA نام محصول sprint  نماینده قزوین – اپراتور درب شیشه ای Aprimaticنام محصول NK 
درب اتوماتیک - جک پارکینگ هیدرولیک SEA - مدل half tank - پویا در درب اتوماتیک - جک پارکینگ هیدرولیک SEA - مدل half tank - پویا در
تهران – جک پارکینگ SEA – نام محصول Half Tank تهران – جک پارکینگ SEAنام محصول half TANK
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در درب اتوماتیک - اپراتور درب شیشه ای اپریماتیک - درب شیشه ای اتوماتیک - پویا در
تهران – اپراتور درب شیشه ای Aprimatic – نام محصول NK تهران – اپراتور درب شیشه ای Aprimatic – نام محصول SNK
درب اتوماتیک - راهبند - پویا در  درب اتوماتیک - راهبند - پویا در
نماینده کلاردشت – راهبند Aprimatic – نام محصول Harrier نماینده یزد – راهبند Aprimatic – نام محصول Harrier
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در  درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در
نماینده قزوین – اپراتور درب شیشه ای Aprimaticنام محصول NK نماینده قزوین – اپراتور درب شیشه ای Aprimaticنام محصول NK
درب اتوماتیک - جک پارکینگ SEA - مدل Surf - پویا در درب اتوماتیک - جک پارکینگ الکترومکانیک آریا (ARIA) - پویا در
نماینده یزد – جک پارکینگ SEA – نام محصول Surf نماینده یزد – جک پارکینگ pooyadoor – نام محصول ARIA-400
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل NK - پویا در درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در
نماینده ساوه – اپراتور درب شیشه ای Aprimatic – نام محصول NK تهران – اپراتور درب شیشه ای Aprimatic – نام محصول SNK
درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در درب اتوماتیک شیشه ای اپریماتیک (Aprimatic) - مدل SNK - پویا در
تهران – اپراتور درب شیشه ای Aprimatic – نام محصول SNK نماینده قزوین – اپراتور درب شیشه ای Aprimaticنام محصول SNK
 درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در  درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در
تهران – درب صنعتی رول آپ سریع تهران – درب صنعتیرول آپ سریع
 درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در  درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در
اصفهان – درب صنعتیسکشنال کرمان – درب صنعتیکرکره
 درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در  درب صنعتی - درب سریع - رول آپ - پویا در
تهران – درب صنعتیرول آپ تهران – درب صنعتیرول آپ سریع